REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się w domenie internetowej www.minimiki.pl zwany dalej Sklepem Internetowym”, jest Magda Gajewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MAKI Magda Gajewska ul. Osadnicza 2c 65-785 Zielona Góra NIP: 5961734220 REGON: 366944996 („Sprzedający”).

W Sklepie Internetowym Kupujący mogą dokonywać zakupów ręcznie robionych produktów („Towary”), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@minimiki.pl; telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00, pod nr telefonu + 48 537 383 542.

Przedmiotowy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) przez Sprzedającego. Sprzedający nieodpłatnie udostępnia Kupującemu niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, także – na żądanie Kupującego – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.

Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Kupującego.

Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW typu Firefox, Internet Explorer lub podobne.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Niniejszy Regulamin dotyczy w szczególności nabywania Towarów przez Konsumentów, tj. osoby fizyczne zawierające umowy sprzedaży Towarów niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 II. ZAWARCIE UMOWY. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.

Wszystkie informacje umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego odnoszące się do określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowią oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do zawarcia Umowy.

Zamówienie zostaje złożone Sprzedającemu przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, termin, miejsce i sposób dostawy.

Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dniu roboczym po godz. 16, w sobotę, niedzielę oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.

 

III. ZASADY PŁATNOŚCI CENY I KOSZTÓW DOSTAWY

Ceny towarów w Sklepie Internetowym są podane w kwocie brutto. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

Kupujący może wybrać następujące formy płatności Ceny oraz kosztów przesyłki:

-gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze), w przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu Zamówienia, przez Sprzedającego,

w formie przedpłaty:

- kartą płatniczą/kredytową - Kupujący musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedającego płatności,

- przelewy bankowy dokonany przy użyciu serwisu przelewy24.pl. Po wybraniu tej formy płatności Kupujący zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedającego płatności,

- przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedającego w banku PKO BP nr 19 1020 5402 0000 0002 0374 1881. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedającego płatności.

W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności w formie przedpłaty przelewem,  brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 3 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia.

 

IV. KOSZTY, TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY

Zakupiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez niego sposób. Zamówienie zostaje wysłane wciągu 5 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego po jego złożeniu – w przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze,a w przypadku płatności w formie przedpłaty od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek Sprzedającego.

Dostawy realizowane są na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, Poczty Polskiej lub paczkomatów InPost, a ich koszty są następujące: 

Kurier przedpłata

   - na terenie Polski 15zł,

   - na terenie Niemiec 40zł,

   - na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej 70zł,

Kurier za pobraniem na terenie Polski– 18 zł,

Paczkomat InPost przedpłata – 9 zł,

Poczta Polska, przesyłka zagraniczna- od 21 do 35zł ( cena zależna od wagi przesyłki)

Przy zamówieniach powyżej 200zł wysyłka na terenie Polski jest darmowa.

Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu lub na życzenie Kupującego – fakturę vat.

Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera Kupujący proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie Sprzedającemu stwierdzonych wad, braków w zamówieniu lub/i uszkodzeń opakowania zewnętrznego.

 

V. ZWROT TOWARU

Zwrot

Konsument, uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny, na zasadach określonych poniżej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r poz. 827)

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie Towarów.Konsument jest zobowiązany do odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z paragonem fiskalnym(albo fakturą) oraz oryginałem oświadczenia o odstąpieniu, na adres Sprzedającego:MAKI Magda Gajewska ul. Osadnicza 2c 65-785 Zielona Góra.

W przypadku odstąpienia Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane odpłatności , w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, zgodnie z IV.2.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o decyzji w sprawie wykonania prawa odstąpienia. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

Konsument proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi  - na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.

Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 

VI. REKLAMACJE

Sprzedający odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Kupujący może zgłosić Sprzedającemu reklamację Towaru droga elektroniczną na adres sklep@minimiki.pl lub pisemnie na adresem Sprzedającego MAKI Magda Gajewska ul. Osadnicza 2c 65-785 Zielona Góra.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Kupującego oraz informacje pozwalające zidentyfikować Kupującego i Towar, tj. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, imię i nazwisko i dane adresowe Kupującego, adres poczty elektronicznej.

Kupujący wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do Sprzedającego na adres MAKI Magda Gajewska ul. Osadnicza 2c 65-785 Zielona Góra.

Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu towaru w Sklepie Internetowym (np. faktura, paragon, potwierdzenie przelewu itp.).

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Kupującego wraz prawidłowym zgłoszeniem reklamacyjnym zawierających wszystkie dane, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Kupującego.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Kupującemu.

 

 VII. DANE OSOBOWE

Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Administratorem MAKI Magda Gajewska ul. Osadnicza 2c 65-785 Zielona Góra. gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Sprzedający uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Kupujących: nazwisko i imię,adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupujących w następującym celu:należyte wykonanie zawieranych umów sprzedaży, rozpatrywanie reklamacji,

Za odrębną, wyraźną zgodą Kupującego, Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celach marketingowych, w tym do przesyłania Kupującemu w imieniu własnym, jak i na zlecenie osób trzecich informacji handlowych, w tym newsletterów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i sms.

Dane osobowe Kupujących nie są udostępniane – poza przewoźnikiem - osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody na takie działanie osób, których one dotyczą, lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe Kupującego są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Wyrażając zgodę kupujący jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowy.

 

VIII. PLIKI „COOKIES"

Sklep Internetowy informuje, że wykorzystuje pliki „cookies”. Są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego Kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć,  zawieranej przez Sprzedającego oraz kupującego, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia.

Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu, jednak w wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in: 

zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży;

zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym,

pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedającym udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 

Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl